Sākums
  Jaunumi
  IVN
main_foto
 
 

Kaļķakmens atradne KŪMAS, Saldus rajons


Darbu objekts: kaļķakmens ieguves atradne “Kūmas” A un N kategoriju krājumu laukumā, kur kopīgie A kategorijas kaļķakmens krājumi veido 36 miljonus m3 un N kategorijas krājumi – 198,3 miljonus m3. Derīgais izraktenis ieguļ zem pazemes ūdens līmeņa. Plānots gadā iegūt līdz 860,4 tūkstošiem m3 kaļķakmens..

 Hidroģeoloģiskā izpētes projekta ietvaros realizēts:

1.   lauku darbu komplekss – 3 urbumu grupu (pa 4 urbumi katrā) urbšanas darbi, aku ierīkošana un to atsūknēšana hidroģeoloģisko parametru noteikšanai;

2.  kamerālie darbi – atsūknēšanas datu interpretācija, hidroģeoloģiskā modelēšana un pārskata uzrakstīšana.

Atsūknēšanas datu interpretācija tika veikta ar analītiskiem aprēķiniem pēc Džeikoba un Teisa formulām.

 Hidroģeoloģiskā modelēšana veikta, izmantojot programmu paketi GROUNDWATER WISTAS un konkrēti – tās moduli MODFLOW. Datu vizualizācijai izmantota Golden Software Incorporation programma SURFER.

 Hidroģeoloģiskais modelis (HM) izveidots, lai ar tā palīdzību veiktu aprēķinus, kuri ir nepieciešami gruntsūdens līmeņa pazeminājuma nodrošināšanai karjerā. Modeļa realizācijai bija noteikti sekojoši uzdevumi:

  1.  noteikt sagaidāmo depresijas piltuvi un ūdens pieteces apjomu karjerā dažādiem karjera izstrādes laukumiem un dziļumiem;

  2.  noteikt sagaidāmo depresijas piltuvi un ūdens pieteces apjomu karjerā, ņemot vērā jau esošo karjeru, kā arī noteikt trešās kārtas divu izstrādes laukumu gruntsūdens līmeņa pazemināšanas mijiedarbību.

 Modelis gatavots, pamatojoties tikai uz šī projekta ietvaros iegūto informāciju par konkrētās vietas ģeoloģisko uzbūvi un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Ņemot vērā to, ka plānojamie gruntsūdens pazemināšanas darbi visticamāk ietekmēs arī blakus esošo teritoriju, modeli bija nepieciešams izveidot teritorijai, kas pēc saviem izmēriem būtiski pārsniedz plānojamo darbu (karjera) platību. Sakarā ar to, ka ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā informācija par blakus teritorijām praktiski nebija pieejama, hidroģeoloģiskajos aprēķinos, gan arī modelēšanā, nosacīti tika pieņemts, ka ārpus izpētes laukuma visi apstākļi ir līdzīgi tiem, kādi tika konstatēti veikto pētījumu teritorijā.

 
← atpakaļ