main_foto
 
 

Pakalpojumi

  •  Konsultācijas par vides aizsardzības likumdošanas aktu piemērošanas kārtību klienta teritorijai un uz tās notiekošajai saimnieciskajai darbībai  
  • Dažādos fondos un arhīvos esošās ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās informācijas ievākšana, tās apkopošana un sistematizēšana, ģeoloģisko un hidroģeoloģisko karšu sagatavošana
  • Ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās konsultācijas derīgo izrakteņu ieguvei – likumdošana, vietas izvēle, krājumu apjoma noteikšana, hidroģeoloģiskā modelēšana
  • Ēku pamatu izbūves inženierģeoloģiskās konsultācijas, tajā skaitā saistītās ar būvbedres ierīkošanu un gruntsūdens līmeņa pazemināšanu pamatu/pagrabstāva izbūves laikā, atsūknējamā ūdens apjoma noteikšana, sūkņa izvēle, atsūknēto ūdeņu novadīšana
  • Pagrabu aplūšanas iemeslu noteikšana un aplūšanas iemeslu novēršanas  risinājumu piedāvājumi
  • Konsultācijas dzeramā ūdens horizonta izvēlei, aku un urbumu ierīkošanai, to optimālā dziļuma un konstrukcijas izvēlei, avotu ūdens daudzuma un kvalitātes novērtēšanai
  • Esošo drenāžas sistēmu tehniskā stāvokļa inventarizācija un to rekonstrukcijas priekšlikumu sagatavošana
  • Virszemes ūdeņu savākšanas un to novadīšanas pasākumu piedāvājuma izstrāde
  • Gruntsūdens dziļuma, tā plūsmas virziena noteikšana
 
← atpakaļ