Sākums
  Jaunumi
  IVN
main_foto
 
 

Vasariņas

Derīgo izrakteņu ieguvei atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā, Mērdzenes pagastā


Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 9.novembra lēmuma Nr.539 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā, Mērdzenes pagastā .

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „SUENO R” (reģistrācijas Nr.42403028824, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 149 – 5, Rēzekne, LV – 4601)

Plānota dolomīta un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas”, kas sastāv no trijiem zemes gabaliem, Kārsavas novada Mērdzenes pagastā.

IVN Ziņojumu izstrādāja SIA SUENO R un vides eksperte I.Gavena

Tiek izskatīti divi alternatīvi derīgo izrakteņu ieguves organizācijas varianti:

  • Ieguve tiek veikta pēc kārtas katrā no iecirkņiem, neveicot vienlaicīgu ieguvi vairākos iecirkņos.
  • Ieguve tiek veikta vienlaicīgi visos trīs iecirkņos.

Ar Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu var iepazīties 30 dienu laikā no 2015.gada 23.janvāra līdz 21.februārim:

·        Mērdzenes pagasta pārvaldes ēkā,  Mērdzenes ciemā, Kārsavas novadā;

·        Kārsavas novada domē Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads;

·        Ciblas novada domē, Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika: 2015.gada 4.februārī Mērdzenes pagasta Tautas namā, Mērdzenes ciemā, plkst. 15:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt 30  dienu laikā:

Vides pārraudzības valsts birojam (pasta adrese: Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.6732117367321173, E-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv),

SIA SUENO R pilnvarotajai personai: Ingai Gavenai: pasta adrese: Lejas 742, Jāņupe, Olaines p., Olaines n., LV-2113, E-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com).

SIA „SUENO R” pilnvarotās personaskontakttālrunis 2954537729545377


 

 
← atpakaļ